برای مشاهده متن هریک از استانداردها بر روی استاندارد موردنظر کلیک کنید.

•  ISO 230-1-2012 , Test Code for Machine Tools-3rd Ed

•  ISO 230-2-2014 , Test Code for Machine Tools-4th Ed

•  ISO 230-3-2007 , Test Code for Machine Tools-2nd Ed

•  ISO 230-5-2000 , Test Code for Machine Tools-1st Ed

•  ISO 230-7-2006 , Test Code for Machine Tools-1st Ed

•  ISO 230-10-2011 , Test Code for Machine Tools-1st Ed

•  ISO 898-2-1992 , Mechanical Properties of Fasteners-2nd Ed

•  ISO 898-6-1994 , Mechanical Properties of Fasteners-2nd Ed

•  ISO 898-7-1992 , Mechanical Properties of Fasteners-1st Ed

•  ISO 2553-2013-12

•  ISO 4016-2011 , Hexagon Head Bolts , Product Grade C-4th Ed

•  ISO 4386-1-2012-10

•  ISO 4386-2-2012-10

•  ISO 4618__2014-10

•  ISO 5199-2002-03

•  ISO 6506-1__2014-10

•  ISO 6506-2__2014-10

•  ISO 6506-3__2014-10

•  ISO 6506-4__2014-10

•  ISO 6507-4-2005

•  ISO 6906-1984 , Vernier Callipers Reading to 0.02 mm-1st Ed

•  ISO 7005-1-1992 , Metallic Flanges , Steel Flanges-1st Ed

•  ISO 8501-4-2006-12

•  ISO 8502-2-2006-01

•  ISO 8502-3-1993-05

•  ISO 8502-5-1998-02

•  ISO 8502-6-2006-07

•  ISO 8502-9-1999-12

•  ISO 8502-11-2006-04

•  ISO 8502-12-2003-02

•  ISO 8503-1-2012-02

•  ISO 8503-2-2012-02

•  ISO 8503-3-2012-02

•  ISO 8503-4-2012-02

•  ISO 8503-5-2003-07

•  ISO 8504-1-2000-03

•  ISO 8504-2-2000-03

•  ISO 8504-3-1993-08

•  ISO 10006

•  ISO 10360-5-2010

•  ISO 10360-6 Corr 1-2007

•  ISO 10360-7-2011

•  ISO 11120 AMD 1-2013-07

•  ISO 11127-2-2011

•  ISO 11127-3-2011

•  ISO 11127-4-2011

•  ISO 11127-5-2011

•  ISO 11127-6-2011

•  ISO 11127-7-2011

•  ISO 11414-2009 , Plastics Pipes and Fittings-2nd Ed

•  ISO 12944-5-2007

•  ISO 13678-2009 , Petroleum and Natural Gas Industries-2nd Ed

•  ISO 13934-1-2013-04

•  ISO 13934-2__2014-02

•  ISO 13934-2-2014-02

•  ISO 15741-2001

•  ISO 16883-2007

•  ISO 17021-2011

•  ISO 21307-2011 , Plastics Pipes and Fittings-2nd Ed

•  ISO 21307-2011

•  ISO 22716

•  ISO 31000

•  ISO DIS 8502-4-2014-04

•  ISO IEC 17020-2012

•  ISO IEC 17021-2011

•  ISO IEC 17025 2005 + CORR 1-2006

•  ISO IEC TS 17021-2-2012

•  ISO IEC TS 17021-3-2013-05

•  ISO IEC TS 17021-5__2014-04

•  ISO IEC TS 17021-6__2014-12

•  ISO IEC TS 17021-7__2014-10

•  iso.11120.1999

•  ISO_580-2005

•  ISO_868_2003_,_Plastics_and_Ebonite

•  ISO_898_1_2013_,_Mechanical_Properties

•  ISO_898_5_2012_,_Mechanical_Properties

•  ISO_899-2-2003

•  ISO_1133_2005_,_Plastics_,_Determination •  ISO_1167_1_2006_,_Thermoplastics

•  ISO_1167_2_2006_,_Thermoplastics

•  ISO_1167_3_2007_,_Thermoplastics

•  ISO_1167_4_2007_,_Thermoplastics

•  ISO_1940_1_1986_,_Mechanical_Vibration

•  ISO_2553_2013_,_Welding_and_Allied

•  ISO_2560_2009_,_Welding_Consumable

•  ISO_2808_2007_,_Paints_and_Varnishes

•  ISO_3696_1987_,_Water_for_Analytical

•  ISO_3740_1980_,_Acoustics_,_Determination

•  ISO_3746_2010_,_Acoustics_,_Determination

•  ISO_4014_2011_,_Hexagon_Head_Bolts

•  ISO_4386_1_2012_,_Plain_Bearings

•  ISO_4624_2002_,_Paints_and_Varnishes

•  ISO_5173_2009_,_Destructive_Tests

•  ISO_5752_1982_,_Metal_Valves_for

•  ISO_6507_1_2005_,_Metallic_Materials

•  ISO_6508_1_2015_,_Metallic_Materials

•  ISO_7005_2_1988_,_Metallic_Flanges

•  ISO_7005_3_1988_,_Metallic_Flanges

•  ISO_7200_2004_,_Technical_Product

•  ISO_7203_1_2011_,_Fire_Extinguishing

•  ISO_7203_2_2011_,_Fire_Extinguishing

•  ISO_7203_3_2011_,_Fire_Extinguishing

•  ISO_8502_6_2006_,_Preparation_of

•  ISO_8502_9_1998_,_Preparation_of

•  ISO_9001_2015_,_Quality_Management

•  ISO_9226_2012_,_Corrosion_of_Metals

•  ISO_9507_1990_,_Iron_Ores_,_Determination

•  ISO_9606_1_2012_,_Qualification

•  ISO_10438_1_2007_,_Petroleum_,_Petrochemical

•  ISO_10438_2_2007_,_Petroleum_,_Petrochemical

•  ISO_10438_3_2007_,_Petroleum_,_Petrochemical

•  ISO_10438_4_2007_,_Petroleum_,_Petrochemical

•  ISO_10474_2013_,_Steel_and_Steel

•  ISO_10628_1_2014_,_Diagrams_for

•  ISO_10893_7_2011_,_Nondestructive

•  ISO_10993_5_2009_,_Biological_Evaluation

•  ISO_10993_6_2007_,_Biological_Evaluation

•  ISO_10993_10_2010_,_Biological_Evaluation

•  ISO_10993_11_2006_,_Biological_Evaluation

•  ISO_10993_12_2012_,_Biological_Evaluation

•  ISO_11463_1995_,_Corrosion_of_Metals

•  ISO_12488_1_2012_,_Cranes_,_Tolerances

•  ISO_13264-2010

•  ISO_13485_2003_,_Medical_Devices

•  ISO_13702_1999_,_Petroleum_and_Natural

•  ISO_13934_1_2013_,_Textiles_,_Tensile

•  ISO_13934_2_2014_,_Textiles_,_Tensile

•  ISO_13967-2009

•  ISO_14644_1_1999_,_Cleanrooms_and

•  ISO_14644_2_2000_,_Cleanrooms_and

•  ISO_14644_3_2005_,_Cleanrooms_and

•  ISO_14644_4_2001_,_Cleanrooms_and

•  ISO_14644_5_2004_,_Cleanrooms_and

•  ISO_14644_6_2007_,_Cleanrooms_and

•  ISO_14644_7_2004_,_Cleanrooms_and

•  ISO_14644_8_2013_,_Cleanrooms_and

•  ISO_14644_10_2013_,_Cleanrooms_and

•  ISO_14723_2009_,_Petroleum_and_Natural

•  ISO_15156_2_2015_,_Petroleum_and

•  ISO_15156_3_2015_,_Petroleum_and

•  ISO_15181_2_2007_,_Paints_and_Varnishes

•  ISO_15519_1_2010_,_Specification

•  ISO_15589_1_2015_,_Petroleum_and

•  ISO_16871-2003

•  ISO_17636_2_2013_,_Nondestructive

•  ISO_21809_1_2011_,_Petroleum_and

•  ISO_21809_2_2014_,_Petroleum_and

•  ISO_21898_2004_,_Packaging_,_Flexible

•  ISO_23278_2015_,_Nondestructive

•  ISO_31000_2009_,_Risk_Management

•  ISO_55000_2014_,_Asset_Management

•  ISO_FDIS_12706_2009_,_Nondestructive

•  ISO_TR_15608_2013_,_Welding_,_Guidelines

•  ISO_TS_15926_1_2004_,_Industrial

•  ISO_TS_15926_2_2003_,_Industrial

•  ISO_TS_15926_3_2009_,_Industrial

•  ISO_TS_15926_4_2007_,_Industrial

•  ISO_TS_15926_6_2013_,_Industrial

•  ISO_TS_15926_7_2011_,_Industrial

•  ISO_TS_15926_8_2011_,_Industrial

•  ISO_TS_16949

•  iso111202015

•  ISO-DIS-9004 2009

•  ISO-IEC 17799

•  ISO-IEC TS 17021-4-2013-10

•  ISO-IEC-TR 18044

•  ISO-PAS 17001بازدید این صفحه: 15989     بازدید کل: 172862

Untitled Document