ایزو 50001 – سیستم مدیریت انرژی
ایزو 5001 سیستم مدیریت انرژی است. ویژگی ها و اصول استفاده ، استاندارد داوطلبانه بین المللی است که توسط ایزو ( سازمان بین المللی استانداردسازی) ایجاد شد. ایزو 50001 به سازمان ها ملزومات سیستم های مدیریت انرژی را می دهد ) EnMS) ایزو 50001 مزایای بزرگ و کوچکی برای سازمان ها هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی ارائه می دهد. که در زمینه ساخت و خدمات در همه جای دنیا می باشد. ایزو 50001 چارچوبی برای دستگاههای صنعتی، امکانات تجاری، سازمانی و دولتی و کل سازمان ها در مدیریت انرژی ارائه می دهد. هدفگذاری کاربرد گسترده در کنار بخش های تجاری دنیا، ارزیابی می شود که این استاندارد بتواند تا 60 % از کاربرد انرژی دنیا را تحت تاثیر بگذارد.
چگونه می توانید بطور مستمر کارایی انرژی را افزایش بدهید؟
مدیریت انرژی ایزو 50001 ویژگی های را برای یک سازمان تعریف می کند تا سیستم مدیریت انرژی را اجراکرده، تقویت کند و ارتقا بخشد، این کار سازمان را قادر می سازد تا راهکار دقیقی برای بهبود مستمرکارائی انرژی بکار گیرد
این استاندارد جدید ساختار بین المللی ایجاد می کند تا در مدیریت تامین انرژی، استفاده و مصرف صنعتی، اقتصادی یا سازمانی کمک کند که شامل سنجش، گزارش و ثبت، طراحی و تدارک تجهیزات انرژی بر، سیستم ها و فرایندها می شود. استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001 در همه جنبه های کاربرد انرژی قابل اجرا بوده و می تواند تحت کنترل و نظارت سازمان باشد.
مزایای مهم ایزو 50001
سازمان را قادر می سازد تا سیستم ها و فرایند هایی راه اندازی کند تا بهره وری انرژی را تقویت کند که شامل کارایی، استفاده ، مصرف و تراکم انرژی می شود.
کاهش هزینه های انرژی، انتشار GHG و دیگر اثرات زیست محیطی با مدیریت سیستماتیک انرژی و نشان می دهد که سازمان سیستم مدیریت انرژی را اجرا کرده و پایه ای برای کاربرد انرژی تکمیل کرده و بر پیشرفت مداوم و شفافیت انرژی آنها را تقویت می کند.


بازدید این صفحه: 9405     بازدید کل: 172863

Untitled Document