ایزو 10668
ایزو ارزشگذاری برند
ارزشگذاری برند- ویژگی های ارزشگذاری برند. در سال 2007 سازمان بین المللی استاندارد نیروی ضربتی برای پیش نویس استاندارد بین المللی ارزشگذاری پولی برند ایجاد کرد. پس از 3 سال ایزو 10668 _ ارزشگذاری پولی برند - در پاییز 2010 انتشار یافت. این ایزو اصولی را تنظیم می کند که هنگام ارزیابی هر برندی باید لحاظ گردد.
ایزو 10668 به ارزش هایی مربوط می شود که برای همه اهدافی تشکیل می شود که شامل :
گزارش حسابداری و مالی - ورشکستگی و انحلال - شکایات و طراحی مالیاتی - پوشش شکایات و حل اختلافات - مشارکت مالی و کارهای خیریه – مذاکرات ریسک مشارکت و اعطای گواهینامه - اطلاعات و گزارشات مدیریت داخلی – طراحی استراتژیک و مدیریت برند
موارد کاربری ها شامل این موارد است:
تعیین بودجه برند و بازار یابی- بررسی موجودیت برند- تحلیل ساختاری برند – طراحی گستردگی برند
ارزیاب برند با توجه به ایزو 10668 باید هدف ارزشگذاری را تعیین کند زیرا این کار اساس ارزش را تحت تاثیر قرار می دهد و نیز فرضیات ارزشگذاری و نظریه ارزشگذاری نهایی و همه و همه را تحت تاثیر می گذارد و در گزارش نهایی ارزشگذاری برند باید برای کاربر شفاف شود.
ویژگی های ارزشگذاری تکمیلی برند ایزو
ایزو 10668 " فرا استاندارد "بطور اختصار اصول رعایت شده و انواع کارهایی که باید در ارزشگذاری برند انجام شود را مشخص می کند. این خلاصه ای از کار انجام شده بوده که گام های سبک شناسی و ویژگی های بسیار ریز را شامل نمی شود. به نحوی که ایزو 10668 در همه راهکارهای برند انحصاری و غیر انحصاری و سبک شناسی هایی که در این سالها بوجود آمده است، چنان طولانی است که از اصول پایه ای مشخص شده در "فرا استاندارد " پیروی می کنند. ایزو 10668 مشخص می کند که هنگام ارزشگذاری یک برند ، ارزشگذار برند باید سه نوع تحلیل قبل از ارائه نظریه در مورد ارزش برند بکار گیرد.
سه تحلیل قانونی،رفتاری و مالی وجود دارد. هر سه این تحلیل ها باید به نظریه ارزشگذاری برند برسند. این ویژگی ها در ارزشگذاری برند های موجود، برند های جدید و گسترش برند بکار می رود.


بازدید این صفحه: 21366     بازدید کل: 172863

Untitled Document